آیا بوسیدن دست افرادی مثل علما، عرفا، پدر و مادر، استاد و ... پسندیده است؟
آیا بوسیدن دست افرادی مثل علما، عرفا، پدر و مادر، استاد و ... پسندیده است؟

باسمه تعالی

بوسیدن دست افراد مکروه است؛ مگر افرادی که یاد آور پیامبر ـ صلی الله و علیه و آله باشند مانند علما و عرفا و برجستگان دینی و اخلاقی به این عنوان که ایشان ادامه دهندگان راه پیغمبر هستند که در این در موارد این افراد کراهتی ندارد.

کد سایت fa463
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی