آیا زن یا مرد می توانند نسبت به بچه دار شدن مانع شوند؟ اگر هنگام عقد شرط کرده باشند چه؟
آیا زن یا مرد می توانند نسبت به بچه دار شدن مانع شوند؟ اگر هنگام عقد شرط کرده باشند چه؟

باسمه تعالی

1. اگر هنگام عقد شرط کرده باشند، می توانند از انعقاد نطفه جلوگیری کنند اما بعد از انعقاد نطفه، سقط آن جایز نیست.

2. اگر در هنگام عقد شرط نکرده باشد، در صورتی که روش جلوگیری از بچه دار شدن مانع از استمتاع مطلوب فرد مقابل نباشد، ظاهراً اشکال ندارد و در غیر این صورت اشکال دارد.