اگر کسی اجبار بشود که روزه اش را افطار کند آیا بقیۀ روز را هم باید امساک کند یا نه؟ آیا روزه باطل می شود؟
اگر کسی اجبار بشود که روزه اش را افطار کند آیا بقیۀ روز را هم باید امساک کند یا نه؟ آیا روزه باطل می شود؟

باسمه تعالی

بقیه روز را باید امساک کند و بعداً روزه قضا کند.

کد سایت fa4654