آیا عضویت و استفاده از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک یا تلگرام و ... اشکال دارد؟ آیا با وجود شبکه های اجتماعی مشابه ایرانی چنین کاری توجیه شرعی دارد؟
آیا عضویت و استفاده از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک یا تلگرام و ... اشکال دارد؟ آیا با وجود شبکه های اجتماعی مشابه ایرانی چنین کاری توجیه شرعی دارد؟

باسمه تعالی

1. در صورت نداشتن منع قانونی اشکال ندارد.

2. آنچه در سؤال آمده است، نمی تواند باعث حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی غیر ایرانی شود؛ هرچند بهتر است در جایی که نوع ایرانی آن، استفاده های مشروع و عقلائی مورد نیاز را فراهم می کند، از انواع خارجی آن اجتناب شود.

 

کد سایت fa4655
طبقه بندی موضوعی اینترنت|ارتباطات اجتماعی