اگر کسی به دلیل جهالت و نا آگاهی چند سال اول تکلیف به وظایف خود عمل نکند و علیرغم بلوغ بیولوژیک از رشد عقلی چندان برخوردار نباشد، آیا قضای نماز ها و روزه ها واجب است؟
اگر کسی به دلیل جهالت و نا آگاهی چند سال اول تکلیف به وظایف خود عمل نکند و علیرغم بلوغ بیولوژیک از رشد عقلی چندان برخوردار نباشد، آیا قضای نماز ها و روزه ها واجب است؟

باسمه تعالی

اگر شخص بعد از بلوغ بیولوژیک دیوانه یا عقب افتاده ذهنی باشد، تکلیف ندارد و پس از کامل شدن عقل قضای عبادات فوت شده بر او واجب نیست و اگر شخص دیوانه یا عقب افتاده ذهنی نباشد، قضای نماز ها و روزه های فوت شده بر او واجب است؛ هر چند اگر ترک آن ها به دلیل جهل قصوری باشد، گناه نیست. ظاهراً مورد سؤال از قبیل همین فرض اخیر است.

کد سایت fa4671
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|احکام روزه قضا