می خواهم نظر شما را در مورد تعرب بعد از هجرت (بازگشت به سنت های قبل از اسلام) بدانم.
می خواهم نظر شما را در مورد تعرب بعد از هجرت (بازگشت به سنت های قبل از اسلام) بدانم.

باسمه تعالی

تعرب بعد از هجرت یعنی بازگشت به سنت های قبل از اسلام، حرام است.

کد سایت fa4692