آیا اگر کسی به کما رود، بازماندگان او می توانند اعضای او را اهدا کنند؟
آیا اگر کسی به کما رود، بازماندگان او می توانند اعضای او را اهدا کنند؟

باسمه تعالی

"کما " نه در عرف عمومی و نه حتی در  پزشکی، مرگ شمرده نمی شود. بنابراین آثار شرعی مرگ را ندارد. استفاده از اعضای غیر حیاتی فرد به کما رفته ‌در صورتی که صاحب عضو قبلاً اذن داده باشد، اشکال ندارد. اعضای غیر حیاتی اعضایی هستند که جدا کردن آن از بدن منجر به مرگ قطعی اهدا کننده نمی‌شود مانند یک کلیه. اما استفاده از اعضای حیاتی وی، مانند قلب، مطلقاً جایز نیست.

کد سایت fa4701
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|احکام پزشکی