در هنگام سجده اگر دستمان را یک لحظه برداریم و دوباره به زمین بگذاریم و یا سرمان را از روی مهر برداریم و دوباره به زمین بگذاریم، حکم چیست؟
در هنگام سجده اگر دستمان را یک لحظه برداریم و دوباره به زمین بگذاریم و یا سرمان را از روی مهر برداریم و دوباره به زمین بگذاریم، حکم چیست؟


باسمه تعالى
برداشتن دست در حال سجده اشکالی ندارد. برداشتن و گذاشتن سر، باعث اضافه شده یک سجده می شود و اگر این کار را عمداً انجام دهد، نمازش باطل می شود و در غیر این صورت برای اضافه شدن یک سجده، بلافاصله بعد از اتمام نماز دو سجدۀ سهو بجا آورد.

کد سایت fa4704