لطفاً در مورد سندیت داشتن به سر گرفتن قرآن و وجود نقل قول معتبر از ائمه اطهار در این باره، نظرتان را بفرمایید.
لطفاً در مورد سندیت داشتن به سر گرفتن قرآن و وجود نقل قول معتبر از ائمه اطهار در این باره، نظرتان را بفرمایید.

باسمه تعالی

انجام این عمل به عنوان یکی از اعمال شب قدر مانعی ندارد، بلکه مطلوبیت دارد.

کد سایت fa4707
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|رابطه با خدا