آیا عزل زکات فطر قبل از انجام نماز عید و پرداخت آن بعد از زوال یا فردای آن روز به دفتر مرجع یا فقیر، برای اقامه نماز عید کفایت می کند؟
آیا عزل زکات فطر قبل از انجام نماز عید و پرداخت آن بعد از زوال یا فردای آن روز به دفتر مرجع یا فقیر، برای اقامه نماز عید کفایت می کند؟

باسمه تعالی

عزل فطریه (کنار گذاشتن آن) قبل از انجام نماز عید برای اقامۀ نماز عید کفایت می کند.

کد سایت fa4710
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه روزه|زکات فطره