هر کس باید فطریه چه کسانی را بپردازد؟
هر کس باید فطریه چه کسانی را بپردازد؟

باسمه تعالی

زکات فطره کسى بر انسان واجب است که بدون هیچ قیدى «نان خور» خوانده شود. بنابراین کسى که فقط با قیدى نان‏خور خوانده مى ‏شود؛ مثلًا تنها «نان‏خور در شب عید فطر» یا «نان‏خور در روز آخر ماه رمضان» به وى گفته مى‏ شود، زکات فطرۀ وى بر انسان واجب نیست.

 

کد سایت fa4712
طبقه بندی موضوعی زکات فطره