قیمت کفاره و فطریه برای رمضان1437 و سال 1395 چقدر است؟
قیمت کفاره و فطریه برای رمضان1437 و سال 1395 چقدر است؟

باسمه تعالی

فطریه هر نفر در ماه مبارک رمضان سال 1395 شمسی، بر اساس ارزش نان در شهر مقدس قم معادل 4500 تومان و کفاره تأخیر روزۀ قضا و کفارۀ افطار غیر عمد برای هر روز 1200 تومان و کفارۀ افطار عمدی برای هر روز 72000 تومان است. این مقدار، حداقل مبلغ برای کسانی است که غذای غالب در شهر محل سکونتشان نان است و دیگران نیز باید بإزاء هر نفر، معادل سه کیلو برای فطریه و 750 گرم برای کفاره از غذای غالب شهر محل سکونت خود حساب کنند.

 

کد سایت fa4714
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|کفاره