آیا تأخیر غیر عمدی در به جا آوردن روزۀ قضا کفاره دارد؟
آیا تأخیر غیر عمدی در به جا آوردن روزۀ قضا کفاره دارد؟

باسمه تعالی

اگر کسی به عمد یا غیر عمد روزۀ قضا را تا ماه رمضان سال بعد بجا نیاورد، باید برای هر روز روزۀ قضا یک مد طعام مانند گندم، جو، برنج و نان به فقیر بپردازند. هر مد تقریباً 750 گرم است.

کد سایت fa4715
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا|کفاره