آیا بغل کردن و بوسیدن دختری که به سن بلوغ رسیده است، توسط پدر یا یکی از محارم اشکال دارد؟
آیا بغل کردن و بوسیدن دختری که به سن بلوغ رسیده است، توسط پدر یا یکی از محارم اشکال دارد؟

باسمه تعالی

از آنجا که این دو محرمند، این کار جایز است مگر آنکه خوف مفسده ای باشد.

کد سایت fa4717