آیا می توان زکات فطره را به صندوق قرض الحسنه داد تا به نیازمندان قرض دهد؟
آیا می توان زکات فطره را به صندوق قرض الحسنه داد تا به نیازمندان قرض دهد؟

باسمه تعالی

مورد مصرف در زکات فطره همان مورد زکات مال است. یکی از این موارد اعطا به فقیر و دیگری فی سبیل الله است و قرض الحسنه یکی از مصادیق فی سبیل الله محسوب می شود. بنابراین اگر بابت تسهیلاتی که از محل این زکات به مشتریان ـ چه فقیر و چه غیر فقیر ـ پرداخت می گردد، بهره ای دریافت نشود، اشکالی ندارد؛ هر چند اگر این تسهیلات در اختیار فقرا قرار گیرد، دو جهت مصرف در آن رعایت شده است.

کد سایت fa4723
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|ارتباطات اجتماعی