آیا فردی که مادرزادی بکارت نداشته باشد، باکره محسوب می شود و احکام باکره را دارد؟
آیا فردی که مادرزادی بکارت نداشته باشد، باکره محسوب می شود و احکام باکره را دارد؟

باسمه تعالی

دختری که مادرزادی فاقد پردۀ بکارت است، تا قبل از اولین نزدیکی از جلو باکره محسوب می شود.

کد سایت fa4726