وامی به عنوان مایحتاج ضروری با سود 19 درصد و با عقد قرارداد جعاله و مدت باز پرداخت آن 5 سال است. سوال من این است که "مایحتاج ضروری" چیست؟ آیا برای هر فردی متفاوت است؟ تهیه منزل جزء مایحتاج ضروری است؟ من می خواهم این پول را برای پیش قسط خانه استفاده کنم آیا مجاز به این کار هستم؟

باسمه تعالی

1. دریافت تسهیلات در صورت رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و رعایت حدود شرعی اشکال ندارد. برای توضیح بیشتر به پرسش 2027 مراجعه کنید.

2. محدودۀ مصرف تسهیلات تابع قوانین، مقررات، قرارداد و اغراض سیتسم بانکی است. تخلف از این امور جایز نیست. اگر تشخیص ما یحتاج ضروری بر اساس قرارداد بر عهدۀ خود مشتری گذاشته شده باشد، مشتری می تواند با مراجعه به عرف پیرامون خود مصادیق ما یحتاج را تشخیص دهد.

کد سایت fa4741
طبقه بندی موضوعی احکام بانک