با اجازۀ رییس بانک واسطه شدم تا کسی به نام من وام دارای شرایط بگیرد، ولی او وام را طبق قرارداد مصرف نکرده است، حال وظیفۀ من چیست؟
بنا به در خواست کسی و با اجازۀ رییس بانک واسطه شدم تا او به نام من وام دارای شرایط بگیرد، ولی او وام را طبق قرارداد مصرف نکرده است، حال وظیفۀ من چیست؟ باید چه کار کنیم؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه طرف قانونی و شرعی تسهیلات دریافتی خود شما هستید، باید تمامی شرایطی که برای دریافت کنندۀ این تسهیلات قرارداده شده، در شما وجود داشته باشد و در صورتی که انتقال تسهیلات به غیر، مخالف قانون و مقررات بوده باشد، این کار شرعاً جایز نبوده و مسئولیت عدم مصرف این تسهیلات در محل مورد انتظار و نیز جبران خسارات وارده به بانک بر عهدۀ شما است و در این فرض اطلاع یا عدم اطلاع رئیس بانک اثری در مسأله ندارد.

اما در صورتی که انتقال تسهیلات به غیر، مطابق قانون و مقررات بوده باشد، شما در خصوص تخلف شخص ثالث در مصرف نکردن تسهیلات در محل مورد نظر و نیز جبران خسارات، مسئولیتی ندارید؛ مگر آنکه در قرارداد بین شما و بانک، چنین مسئولیتی برای شما تعریف شده باشد.

 

 

کد سایت fa4742
طبقه بندی موضوعی احکام بانک