آیا می توان در یک عمل که چند بخش دارد، در هر بخش از یک نفر تقلید کرد؟
آیا می توان در یک عمل که چند بخش دارد، در هر بخش از یک نفر تقلید کرد؟

باسمه تعالی

بله می توان در احکام مربوط به یک عمل واحد از چند مجتهد تقلید کرد اما نتیجه این تقلید نباید به گونه ای باشد مجموع آن عمل واحد طبق نظر همۀ آن مجتهدان باطل باشد؛ از آنجا که تشخیص این موارد برای افراد عادی دشوار است، بهتر است به طور کلی مقلد از یک مجتهد تقلید کند.

کد سایت fa4745
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید