تقسیم ارث در جایی که میت یک زن، سه دختر و دو خواهر دارد، چگونه است؟
تقسیم ارث در جایی که میت یک زن، سه دختر و دو خواهر دارد، چگونه است؟

باسمه تعالی

خواهر در این فرض ارث نمی برد. و زن یک هشتم ارث می برد و باقی مانده (هفت هشتم) بین دختران به تساوی تقسیم می گردد. بنابراین کل مال به 24 سهم تقسیم می شود که سه سهم آن برای زن و هفت سهم برای هر دختر است.

کد سایت fa4762
طبقه بندی موضوعی ارث دسته اول|ارث دسته دوم