حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری بانک های خصوصی در خرید اجناس گوناگون چیست؟
می خواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری بانک های خصوصی در خرید اجناس گوناگون را بدانم. به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص می دهند (به طور مثال 1 میلیون تومان). با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم می شود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی می شود در زمان معین (به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ....) پرداخت نماید. (بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله می بندند).

باسمه تعالی

در صورت رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و رعایت حدود شرعی اشکال ندارد. بنابراین پرداخت تسهیلات به مشتریان در قالب انواع خدمات بانکی از جمله کارت های اعتباری و دریافت سود توسط بانک ها از ایشان در قالب قراردهای شرعی تجاری مانند مضاربه، نقد و نسیه، وکالت در تجارت جایز است.

کد سایت fa4769