اگر طلبه ای پول های داخل کارت پارسیان (که از طرف حوزۀ علمیه برایشان واریز می شود) را جمع کند تا در آینده برای عروسی اش خرج کند، آیا بعد از گذشت یک سال به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
اگر طلبه ای پول های داخل کارت پارسیان (که از طرف حوزۀ علمیه برایشان واریز می شود) را جمع کند تا در آینده برای عروسی اش خرج کند، آیا بعد از گذشت یک سال به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر برای تأمین هزینۀ ازدواج، راهی جز طریق مزبور نداشته باشد و نیز این پس انداز صرفاً برای تهیۀ این امور باشد و به همین منظور باقی بماند، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa4770
طبقه بندی موضوعی مئونه