آیا زنان هم باید استبرا کنند؟
آیا زنان هم باید استبرا کنند؟

باسمه تعالی

«استبراء» عمل مستحبّى است که مکلف اعم از مرد یا زن بعد از بیرون آمدن بول انجام می دهند.

 

کد سایت fa4777
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی