اینکه اسلام ادیان گذشته (مثل مسیحیت) را به رسمیت می شناسد، منظور چیست؟ آیا منظور این است که در صورت پرداخت جزیه باید از آنان حفاظت شود. در این صورت حکم افراد غیر اهل کتاب (مثل بودائی) در یک کشور اسلامی چیست؟
اینکه اسلام ادیان گذشته (مثل مسیحیت) را به رسمیت می شناسد، منظور چیست؟ آیا منظور این است که در صورت پرداخت جزیه باید از آنان حفاظت شود. در این صورت حکم افراد غیر اهل کتاب (مثل بودائی) در یک کشور اسلامی چیست؟

باسمه تعالی

مقصود این است که این ادیان دارای منشأ الهی هستند ـ هر چند در طول تاریخ گرفتار تحریف شده اند ـ پیروان تمام ادیان (اعم از الهی و غیر الهی) که قانون اساسی کشور را پذیرفته اند و یا با حکومت اسلامی قرار داد دارند، در محدودۀ قانون اساسی یا قرار داد مزبور همانند یک شهروند مسلمان با آن ها برخورد می شود.

کد سایت fa4783