بعد از اجرای حد سرقت یا محاربه، آیا عضو مقطوع در مالکیت فردی که حد بر او جاری شده است، قرار دارد یا حاکم؟ پیوند آن جایز است یا خیر؟
بعد از اجرای حد سرقت یا محاربه، آیا عضو مقطوع در مالکیت فردی که حد بر او جاری شده است، قرار دارد یا حاکم؟ پیوند آن جایز است یا خیر؟

باسمه تعالی

عضو قطع شده، در مالکیت فردی که حد بر او جاری شده است است و پیوند آن جایز است.

کد سایت fa4790