در اعتاب مقدسه زن و شوهر یا خانم ها و آقایان دیگر کنار هم نماز می خوانند یا مردی به نماز ایستاده و خانمی پس از وی در محاذات و کنار ایشان نماز می خواند. حکم این نماز ها چیست؟
در اعتاب مقدسه زن و شوهر یا خانم ها و آقایان دیگر کنار هم نماز می خوانند یا مردی به نماز ایستاده و خانمی پس از وی در محاذات و کنار ایشان نماز می خواند. حکم این نماز ها چیست؟

باسمه تعالی

در عرض هم نبودن زن و مرد در نماز، شرط صحیح بودن نماز نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که سجده گاه زن عقب تر از جای ایستادن مرد باشد. بنابراین نماز های گفته شده، صحیح هستند.

کد سایت fa4792
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار