کسی که در خارج کشور مأموریت دارد و به علت غریزۀ جنسی در فشارشدید است، آیا می تواند زنان بدکاره غیر مسلمان را صیغه کند؟
کسی که در خارج کشور مأموریت دارد و به علت غریزۀ جنسی در فشارشدید است، آیا می تواند زنان بدکاره غیر مسلمان را صیغه کند؟ کیفیت اجراء صیغه چگونه باید باشد؟

باسمه تعالی

 ازدواج دائم یا موقت با زنان بدکاره حتی کسی که مشهور به این امر است، اشکال ندارد؛ هر چند بهتر است تا زمانی که توبه نکرده از آن پرهیز شود؛ به ویژه اگر به بدکارگی شهرت داشته باشد. در این حکم فرقی بین مسلمان و کافر اهل کتاب نیست اما ازدواج دائم و موقت با سایر کفار جایز نیست.

کد سایت fa4796
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه