گاهی موقع نماز چادرم روی مهر می افتد، آیا نماز قبول است؟
گاهی موقع نماز چادرم روی مهر می افتد، آیا نماز قبول است؟

باسمه تعالی

در هنگام سجده باید پوست پیشانی با مهر تماس داشته باشد.

کد سایت fa4813
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز