آیا می توان اشیاء قیمتی پیدا شده در مسجد را که صاحبان آن ها بعد از چند سال با اعلان های مکرر پیدا نشده اند، فروخت و خرج مسجد کرد؟ در غیر این صورت تکلیف هیأت امنا مسجد چیست؟
آیا می توان اشیاء قیمتی پیدا شده در مسجد را که صاحبان آن ها بعد از چند سال با اعلان های مکرر پیدا نشده اند، فروخت و خرج مسجد کرد؟ در غیر این صورت تکلیف هیأت امنا مسجد چیست؟

باسمه تعالی

هیأت امناء می توانند اموال مزبور را برای مسجد استفاده کنند ولی اگر صاحب مال پیدا شود و رضایت ندهد، هیأت امناء باید از اموال خود قیمت آن اموال را برای صاحبش جبران کند.

 

کد سایت fa4833
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی