آیا عمل کردن بینی تنها به جهت زیباسازی حرام است و گناه است؟
آیا عمل کردن بینی تنها به جهت زیباسازی حرام است و گناه است؟

باسمه تعالی

جراحی پلاستیک درصورتی که یک غرض عقلائی مشروع  مانند اصلاح و ترمیم بافت های آسیب دیده، در میان باشد، مطلقا جایز است؛ البته زیبایی نیز می‌تواند در بسیاری از موارد یک غرض عقلائی مشروع شمرده شود.
در غیر این صورت اگر چنین جراحی هایی متوقف بر لمس و نگاه حرام از سوی پزشک یا شخص دیگری نباشد و مفسده ای هم در پی نداشته باشد، حرام نیست.

کد سایت fa4837