آیا رعایت مخارج حروف عربی در نماز واجب است؟
آیا رعایت مخارج حروف عربی در نماز واجب است؟

باسمه تعالی

رعایت مخارج حروف در قرائت یا سایر قواعد ادبیاتی لازم نیست؛ مگر آنکه با رعایت نکردن آن ها، این عبارت، دیگر یک عبارت عربی محسوب نشود؛ البته احتیاط مستحب آن است که در هر حال رعایت گردد.

کد سایت fa4841
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز