آیا ذکر عبارت «و عجل فرجهم» بعد از صلوات تشهد ایراد دارد؟
آیا ذکر عبارت «و عجل فرجهم» بعد از صلوات تشهد ایراد دارد؟

باسمه تعالی

این عبارت عنوان جزئی از تشهد وارد نشده است ولی گفتن آن به عنوان صرف ذکر و دعا بدون نیت جزئیت در تشهد اشکال ندارد.

کد سایت fa4855
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز