آیا بی حجابی، غیر از رعایت نکردن حق الله، حق الناس نیز است؟ اگر موجب انحراف افرادی شده باشد، غیر از استغفار کار دیگری لازم است انجام گیرد؟
آیا بی حجابی، غیر از رعایت نکردن حق الله، حق الناس نیز است؟ اگر موجب انحراف افرادی شده باشد، غیر از استغفار کار دیگری لازم است انجام گیرد؟

باسمه تعالی

1. رعایت حجاب واجب شرعی است و رعایت نکردن آن حق الناس ایجاد نمی کند.

2. استغفار کافی است.

 

کد سایت fa4871
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|حق الناس