دختری که بدون اذن پدر طبق نظر بعضی ازدواج کند اما پسر اصلاً مرجع تقلیدی نداشته باشد، آیا این ازدواج صحیح است؟
دختری که بدون اذن پدر طبق نظر بعضی ازدواج کند اما پسر اصلاً مرجع تقلیدی نداشته باشد، آیا این ازدواج صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر دختر بر اساس ضوابط شرعی از آن مرجع تقلید می کند و پسر هم در عمل از نظر مرجعی تقلید کند؛ یعنی عملش مطابق نظر مرجعی باشد که باید از او تقلید کند؛ هر چند خودش التفات ندارد و البته هر دو مرجع ازدواج بدون اذن را قبول داشته باشند، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند.

کد سایت fa4877