چه میزان از روابط جنسی باعث واجب شدن عده برای زن می شود؟
در رابطۀ ین مذکر و مونث بدون خواندن صیغه (موقت یا دائم) و بدون دخول از مقعد و فرج با تحریک از طریق انگشت و اورال سکس (سکس دهانی) و لمس و نوازش و خوردن منی و... ارضا صورت گرفته است. آیا در این رابطه نگه داشتن عده لازم است؟ آیا در صورتی که رابطه جنسی همراه با دخول از فرج یا مقعد داشته است و صیغه (موقت یا دائم) نخوانی عده لازم نمی شود؟

باسمه تعالی

در مورد اول مطلقا عده ندارد. در مورد دوم اگر به گمان اینکه همسر شرعی او است دخول کند؛ هرچند صیغۀ دائم یا موقت نخوانده باشد، وطی به شبهه است و عده دارد اما اگر با علم به حرام بودن رابطۀ بدون صیغه، دخول کرده است، زنا است و عده ندارد.

کد سایت fa4878
طبقه بندی موضوعی احکام عده