آیا نام وهاب از اسامی خاص خداوند است؟ اختیار این نام برای فرزند چه حکمی دارد؟
آیا نام وهاب از اسامی خاص خداوند است؟ اختیار این نام برای فرزند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. وهاب از القاب خداوند ـ تبارک و تعالی ـ و اسم خاص شمرده نمی شود.

2. نامگذاری فرزند به القاب و اسامی خداوند ـ تبارک و تعالی ـ جز نام «الله» اشکال ندارد؛ هرچند بهتر است به گونه ای باشد که عبودیت در درگاه حق تعالی را به وضوح نشان دهد؛ مثلاً به جای وهاب عبد الوهاب بگذارند.

 

کد سایت fa4881