آیا در روز عید قربان می توان گوسفند نذر شده را هم ذبح کرد؟ زمان و مکان برای نذر مشخص نشده است.
آیا در روز عید قربان می توان گوسفند نذر شده را هم ذبح کرد؟ زمان و مکان برای نذر مشخص نشده است.

باسمه تعالی

در فرض گفته شده در سؤال اشکال ندارد.

کد سایت fa4893