آیا سر مزار شهدا رفتن مثل شهید سید احمد پلارک، شهید حسین فهمیده، شهید همت و غیره ثواب دارد؟
آیا سر مزار شهدا رفتن مثل شهید سید احمد پلارک، شهید حسین فهمیده، شهید همت و غیره ثواب دارد؟ از روی سنگ مزار شهدا رد شدن و پا گذاشتن روی سنگ شهدا چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

بله بر سر مزار مؤمنین و بخصوص شهدا رفتن دارای اجر و ثواب خاص خود است. اگر بی احترامی به آن ها تلقی نگردد ایرادی ندارد در عین حال رعایت این مسائل خوب است.

کد سایت fa4900
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|رابطه با خدا