آیا به کتاب هایی که توسط نویسندگان غیر شیعه نوشته شده است، خمس تعلق می گیرد؟ آیا به کتاب هایی که توسط دفتر مرجع محترم تقلید منتشر شده است، خمس تعلق می گیرد؟
آیا به کتاب هایی که توسط نویسندگان غیر شیعه نوشته شده است، خمس تعلق می گیرد؟ آیا به کتاب هایی که توسط دفتر مرجع محترم تقلید منتشر شده است، خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالى

به کتابی که در معرض استفاده است، خمس تعلق نمی گیرد و منتشر کننده یا عقیدۀ نویسندۀ آن تأثیری در حکم ندارد.
 

کد سایت fa4912
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس