چگونه می توان کمتر گناه کرد؟ چگونه می توان همیشه خدا و رضایت او در همه کارها را مد نظر قرار داد؟
چگونه می توان کمتر گناه کرد؟ چگونه می توان همیشه خدا و رضایت او در همه کارها را مد نظر قرار داد؟

باسمه تعالی

نماز اول وقت، قرائت قرآن همراه تدبر در آیات و توجه به مرگ و قیامت، انسان را از گناه حفظ می کند.

کد سایت fa4916
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|رابطه با خدا