آیا به زمینی که از پول خمس داده نشده خریداری شده است، خمس تعلق می گیرد؟
چنانچه زمینی از پول غیر مخمس خریداری شود، کیفیت محاسبۀ خمس آن چگونه است؟ آیا باید یک بار با لحاظ قیمت تجاری فعلی خمس محاسبه و پرداخت شود یا قیمت خرید اولیۀ ملاک پرداخت خمس است؟ و آیا هر سال که سال خمسی فرا می رسد و احتمالاً زمین افزایش قیمت داشته باشد، خمس آن افزایش نیز باید محاسبه و پرداخت شود یا همین که یک بار خمس زمین محاسبه شود، کفایت می کند؟

باسمه تعالی

اگر زمینی از مال غیر مخمس (مالی که خمس به آن تعلق گرفته است، و خمس آن پرداخت نشده است مانند درآمد جاری در سال) برای سرمایه گذاری خریداری شود و گذاران زندگی بر داشتن آن متوقف نباشد، باید خمس آن به ارزش فعلی پرداخت گردد. همچنین به افزایش هر سالۀ زمین پیش گفته نیز خمس تعلق می گیرد و باید خمس آن مقدار افزایش هم پرداخت شود. اما اگر برای سرمایه گذاری نباشد، بلکه مثلاٌ برای ساخت خانه مسکونی مورد نیاز باشد یا اگر برای سرمایه گذاری است، گذاران زندگی متوقف بر آن نباشد، خمسی به اصل قیمت و رشد قیمت تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa4924
طبقه بندی موضوعی مئونه|سرمایه|نحوه محاسبه خمس