آیا می شود در بعضی مسائل از مجتهد متجزی تقلید کنم؟
آیا می شود در بعضی مسائل از مجتهد متجزی تقلید کنم؟

باسمه تعالی

تقلید از مجتهد متجزی، در آن بخش که مساوی مجتهدین مطلق باشد، جایز است و در آن بخش که اعلم باشد، واجب است؛ البته معمولاً این امر تحقق پیدا نمی کند.

کد سایت fa4936
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید