عقد موقت با دختر بالغ عاقل باتقوا با حفظ بکارتش بدون اذن پدر جایز است؟
عقد موقت با دختر بالغ عاقل باتقوا با حفظ بکارتش بدون اذن پدر جایز است؟

باسمه تعالی

اگر رشیده باشد، بدون اذن پدر جایز است و شرط حفظ بکارت یا با تقوا بودن تأثیری در حکم ندارد.

کد سایت fa4946