من در حج تمتع طواف نسا را اشتباه انجام دادم؛ البته پدر و مادرم همان زمان برای من انجام دا دند؟ آیا قبول است؟ آیا می‌توانم ازدواج کنم؟
من در حج تمتع طواف نسا را اشتباه انجام دادم؛ البته پدر و مادرم همان زمان برای من انجام دا دند؟ آیا قبول است؟ آیا می‌توانم ازدواج کنم؟

باسمه تعالی

1. اگر یقین به باطل بودن طواف خود دارید و به خاطر ناتوانی و ضیق وقت برای طواف نساء به کسی ـ مثلاً پدر یا مادر ـ نیابت داده‌اید، نیابت او کافی است، در غیر این صورت باید خودتان طواف نساء را انجام دهید و اگر انجام آن برای خودتان ممکن نیست یا عسر و حرج (مشقت غیر قابل تحمل) دارد می‌توانید نائب بگیرید. اگر بعد از انجام طواف در صحیح بودن طواف خود شک کرده اید، نباید به این شک اعتنا کنید و بنا را بر صحیح بودن طواف بگذارید.

2. تا زمانی که طواف نساء انجام نشده است، ازدواج برای شما جایز نیست.