روشن است که جفا به حیوانات گناه است ولی سؤال آن است که چه نوع گناهی است؟ حق الله، حق الناس و یا حق النفس؟ آیا فرد آزار دهنده غیر از توبه وظیفه‌ دیگری هم دارد؟ اگر حیوان زخمی شود، آیا واجب است مداوا شود؟
روشن است که جفا به حیوانات گناه است ولی سؤال آن است که چه نوع گناهی است؛ حق الله، حق الناس و یا حق النفس؟ آیا فرد آزار دهنده غیر از توبه وظیفه‌ دیگری هم دارد؟ اگر حیوان زخمی شود، آیا واجب است مداوا شود؟

باسمه تعالی

1. اگر حیوان مورد نظر در ملک کسی باشد، آزار به این حیوان آسیبی وارد کند که باعث کاهش قیمت آن شود، حق الناس است.

2. اگر مورد از مصادیقی باشد که در بند 1 گفته شد، باید ارش آن را بپردازند؛ یعنی ما به التفاوت قیمت حیوان معیوب و حیوان سالم را به صاحب آن بپردازد.

3. در صورتی که از موارد بند 1 باشد، اقدام به درمان واجب است و هزینۀ درمان آن بر عهدۀ آسیب زننده است. در غیر این صورت احتیاط واجب آن است که در حد میسور به درمان اقدام کند.

کد سایت fa4976
طبقه بندی موضوعی رفتار با حیوانات