آیا بیدار کردن فرزندم یا مهمان که نماز صبحش قضا دارد می شود، لازم است یا خیر؟
آیا بیدار کردن فرزندم یا مهمان که نماز صبحش قضا دارد می شود، لازم است یا خیر؟

باسمه تعالی

بیدار کردن فرزند یا مهمان برای نماز واجب نیست؛ هرچند در مورد فرزند در صورت وجود زمینه و با ملاحظۀ نکات تربیتی، بیدار کردن بهتر است.

کد سایت fa4981