اگر مرجع تقلیدی می گویند: «دنبال سیر و سلوک و استاد عرفان نروید، این کار حرام است» آیا بر مقلدش واجب است به این عمل کند؟ اگر مقلدش یک استاد عرفان انتخاب کرد و مشغول به مسائل سیر و سلوک شد، گناهکار محسوب می شود؟
اگر مرجع تقلیدی می گویند: «دنبال سیر و سلوک و استاد عرفان نروید، این کار حرام است» آیا بر مقلدش واجب است به این عمل کند؟ اگر مقلدش یک استاد عرفان انتخاب کرد و مشغول به مسائل سیر و سلوک شد، گناهکار محسوب می شود؟

باسمه تعالی

اگر مرجع تقلید چنین سخنی گفته باشد، گویا مقصودش آن است که ورود به وادی سیر و سلوک عرفانی، به دلیل پیچیدگی ها و خطراتی که در کمین فرد است، برای هر کسی به صلاح نیست و در مواردی جایز نیست. بنابراین مقلد باید به آن ملتزم باشد. اما این سخن وی به معنای نفی قدم گذاشتن در مسیر رشد معنوی و اخلاقی و شرکت در درس اساتید اخلاق نیست و این مقدار از راه زیستن معنوی برای همه باز است و بلکه مطلوب است.

کد سایت fa4999
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید