برای بخشیده شدن مدت عقد موقت اگر مرد از طریق پیامک فقط یک کلمه بگوید: «بخشیدم» آیا صحیح است
برای بخشیده شدن مدت عقد موقت اگر مرد از طریق پیامک فقط یک کلمه بگوید: «بخشیدم» آیا صحیح است

باسمه تعالی

کافی است.

کد سایت fa5007
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه