دختری که بالای سی سال داشته است، آیا کلمۀ رشیده با این سن باید برایش مطرح شود با وجود اینکه سر کار می رود و خودش خرج پوشاک خود را می دهد؟
دختری که بالای سی سال داشته و طبق نظر مرجعش که احتیاط واجب داده است، به مرجعی رجوع کرده است که اذن را شرط نمی داند و به علت ترس از به گناه افتادن بدون اذن پدر ازدواج موقت کرده است، آیا ازدواجش صحیح است یا حکم کار حرام دارد؟ حالا به آیت الله هادوی تغییر مرجعیت داده است؟ آیا کلمۀ رشیده با این سن باید برایش مطرح شود با وجود اینکه سر کار می رود و خودش خرج پوشاک خود را می دهد؟

باسمه تعالی

تشخیص رشیده بودن یک دختر بر عهدۀ عرف عمومی مردم است. عرف مردم معمولاً با لحاظ عوامل مختلفی چون سن، جایگاه اجتماعی، قدرت تشخیص مسائل زندگی مشترک، توانایی پیدا کردن راه حل مشکلات زندگی مشترک و ... ، به رشیده بودن یا نبودن یک دختر اذعان می کند. بنابراین سن به تنهایی تعیین کنندۀ رشد نیست.

کد سایت fa5008