اگر کسی در مسافرت نمازش را کامل بخواند و وقت هم تنگ است، آیا باید نمازش را اعاده کند؟
اگر کسی در مسافرت نمازش را کامل بخواند و وقت هم تنگ است، آیا باید نمازش را اعاده کند؟

باسمه تعالی

اگر به اندازۀ خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر وقت دارد، باید نماز را به صورت شکسته و به نیت اداء اعاده کند و اگر به این اندازه وقت ندارد، قضا لازم نیست.

کد سایت fa5019
طبقه بندی موضوعی وقت نماز